Phương án sử dụng đất doanh nghiệp chưa phù hợp quy hoạch sẽ bị thu hồi

.
thu hồi phương án sử dụng đất doanh nghiệp
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải xác định giá đất cụ thể căn cứ theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính sẽ rà soát cơ sở pháp lý việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai với những trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa, được phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Đây là căn cứ để xử lý các trường hợp thu hồi, đấu giá song doanh nghiệp sở hữu tài sản gắn liền với đất lại không trúng đấu giá.

Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ đối với những trường hợp có sự khác biệt giữa Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội.

Nhằm làm rõ mục đích của việc giao trách nhiệm "xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai" (cho thuê đất/xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi thường...), Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW cũng sẽ được Bộ Tài chính rà soát.

Cùng với đó, đối tượng "các doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại" (doanh nghiệp là công ty con của doanh nghiệp có vốn nhà nước 100%, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp đã cổ phần hóa song phương án sử dụng đất chưa được phê duyệt) sẽ được xác định rõ ràng hơn.

"Trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật" là nội dung sẽ được rà soát đúng theo quy định của pháp luật đất đai.

Nguồn: dothi.net