Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư hạch toán vào khoản nào?

.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Độc giả Trần Dũng (TPHCM) đặt câu hỏi như sau: Căn cứ quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD, tôi hiểu, chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình…

Và nếu hiểu như trên thì chi phí tổ chức thực hiện “lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình” do chủ đầu tư thực hiện thuộc chi phí quản lý dự án, còn chi phí thuê tư vấn thực hiện “lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình” thuộc tổng mức đầu tư theo quy định.

Tôi muốn hỏi, tôi hiểu như trên có đúng không, và chi phí thuê tư vấn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư không thuộc chi phí quản lý dự án có phù hợp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014; thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD thì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.

Nguồn: baodautu.vn